امروز

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

بایگانی اعلانات آموزشی

 1. برنامه درسی علوم ورزشی دکتری 1401 مدیریت ورزشی
 2. برنامه درسی علوم ورزشی دکتری 1401 رشته رفتارحرتی
 3. برنامه درسی علوم ورزشی کارشناسی ارشد 1401 رشته رفتارحرتی
 4. برنامه درسی علوم ورزشی کارشناسی ارشد 1401 رشته مدیریت ورزشی
 5. برنامه دروس تخصصی عملی ویژه دانشجویان علوم ورزشی (اماکن ورزشی)
 6. برنامه تربیت بدنی عمومی و ورزش1 (اماکن ورزشی)
 7. برنامه درسی علوم ورزشی دکتری 1401 رشته فیزیولوژی ورزشی
 8. برنامه درسی علوم ورزشی کارشناسی ارشد 1401 رشته آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی
 9. برنامه درسی علوم ورزشی کارشناسی ارشد 1401 رشته فیزیولوژی ورزشی
 10. برنامه درسی علوم ورزشی کارشناسی 1401
 11. ليست دروس دوره كارشناسي ـ رشته علوم ورزشي (پسران)
 12. ليست دروس دوره كارشناسي ـ رشته علوم ورزشي ( دختران)
 13. برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1401
 14. برنامه کلاس ها در نیمسال دوم 1400
 15. برنامه محل برگزاری کلاس های عملی تخصصی تربیت بدنی - 14002
 16. برنامه درسی ترم دوم 02-00 کارشناسی تمامی ورودیها
 17. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری مدیریت ورزشی ورودی 99
 18. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری مدیریت ورزشی ورودی 1400
 19. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ورودی 99
 20. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ورودی 1400
 21. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری رفتارحرکتی ورودی 99
 22. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری رفتارحرکتی ورودی 1400
 23. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد رفتارحرکتی ورودی 99
 24. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400)کارشناسی ارشد رفتارحرکتی ورودی 1400
 25. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری فیزیولوژی ورزشی ورودی 99
 26. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری فیزیولوژی ورزشی ورودی 1400
 27. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ورودی 99 گرایش بالینی
 28. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ورودی 99 گرایش محض
 29. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ورودی 1400
 30. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی ورودی 99
 31. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد تمرینات اصلاحی ورودی 1400
 32. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ورودی 99 (دختر و پسر)
 33. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ورودی 98 (دختر و پسر)
 34. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ورودی 97 (دختر و پسر)
 35. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 99 (دختران و پسران)
 36. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 98 (دختران و پسران)
 37. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 97 (دختران و پسران)
 38. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 96 (دختران و پسران)
 39. لیست دروس و برنامه 7 ترم کارشناسی علوم ورزشی
 40. برنامه درسی کارشناسی ورودی 98 (پسران)
 41. برنامه درسی کارشناسی ورودی 98 (دختران)
 42. برنامه درسی کارشناسی ورودی 97 (پسران)
 43. برنامه درسی کارشناسی ورودی 97 (دختران)
 44. برنامه درسی کارشناسی ورودی 96 (پسران)
 45. برنامه درسی کارشناسی ورودی 96 (دختران)
 46. سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم ورزشی
 47. برنامه مجازی امتحانات پایان ترم 982 مقطع دکتری
 48. برنامه مجازی امتحانات پایان ترم 982 مقطع کارشناسی ارشد
 49. برنامه مجازی امتحانات پایان ترم 982 مقطع کارشناسی
 50. آیین نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

Pages