امروز

یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱

بایگانی اعلانات آموزشی

 1. برنامه کلاس ها در نیمسال دوم 1400
 2. برنامه محل برگزاری کلاس های عملی تخصصی تربیت بدنی - 14002
 3. برنامه درسی ترم دوم 02-00 کارشناسی تمامی ورودیها
 4. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری مدیریت ورزشی ورودی 99
 5. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری مدیریت ورزشی ورودی 1400
 6. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ورودی 99
 7. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ورودی 1400
 8. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری رفتارحرکتی ورودی 99
 9. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری رفتارحرکتی ورودی 1400
 10. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد رفتارحرکتی ورودی 99
 11. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400)کارشناسی ارشد رفتارحرکتی ورودی 1400
 12. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری فیزیولوژی ورزشی ورودی 99
 13. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) دکتری فیزیولوژی ورزشی ورودی 1400
 14. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ورودی 99 گرایش بالینی
 15. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ورودی 99 گرایش محض
 16. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ورودی 1400
 17. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی ورودی 99
 18. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ارشد تمرینات اصلاحی ورودی 1400
 19. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ورودی 99 (دختر و پسر)
 20. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ورودی 98 (دختر و پسر)
 21. برنامه درسی هفتگی و امتحانی ترم 1-00 (مهر 1400) کارشناسی ورودی 97 (دختر و پسر)
 22. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 99 (دختران و پسران)
 23. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 98 (دختران و پسران)
 24. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 97 (دختران و پسران)
 25. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 96 (دختران و پسران)
 26. لیست دروس و برنامه 7 ترم کارشناسی علوم ورزشی
 27. برنامه درسی کارشناسی ورودی 98 (پسران)
 28. برنامه درسی کارشناسی ورودی 98 (دختران)
 29. برنامه درسی کارشناسی ورودی 97 (پسران)
 30. برنامه درسی کارشناسی ورودی 97 (دختران)
 31. برنامه درسی کارشناسی ورودی 96 (پسران)
 32. برنامه درسی کارشناسی ورودی 96 (دختران)
 33. سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم ورزشی
 34. برنامه مجازی امتحانات پایان ترم 982 مقطع دکتری
 35. برنامه مجازی امتحانات پایان ترم 982 مقطع کارشناسی ارشد
 36. برنامه مجازی امتحانات پایان ترم 982 مقطع کارشناسی
 37. آیین نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
 38. برنامه درسی ورودی 96، خواهران
 39. برنامه درسی ورودی 96، برادران
 40. برنامه درسی ورودی 95، خواهران
 41. برنامه درسی ورودی 95، برادران
 42. برنامه درسی ورودی 94 علوم زیستی،خواهران
 43. برنامه درسی ورودی 94 علوم زیستی،برادران
 44. برنامه درسی ورودی 94 علوم انسانی،خواهران
 45. برنامه درسی ورودی 94 علوم انسانی،برادران
 46. برنامه واحدهای عملی تخصصی،سالن کوثر
 47. برنامه واحدهای عملی تخصصی،سالن کشتی
 48. برنامه واحدهای عملی تخصصی،سالن فجر
 49. برنامه واحدهای عملی تخصصی،سالن طوبی
 50. برنامه واحدهای عملی تخصصی،سالن ژیمناستیک

Pages