امروز

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

اعضای هیات علمی گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

دکتر میر حسن سید عامری
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
شماره تلفن
دکتر سید محمد کاشف
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی
شماره تلفن
دکتر حسن محمدزاده
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
مدرک تحصیلی
دکتری رفتارحرکتی
شماره تلفن
دکتر محسن بهنام
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی
شماره تلفن
دکتر جلال دهقانی زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
مدرک تحصیلی
دکتری رفتار حرکتی
شماره تلفن
دکتر رقیه سرلاب
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی
شماره تلفن
دکتر راضیه خانمحمدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
مدرک تحصیلی
دکتری رفتار حرکتی
شماره تلفن