امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

معرفی آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

.آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ورزشی به پژوهشگران، اعضای هیات علمی و دانشجویان راه اندازی شده است. این بخش در راستای زمینه های تحقیقاتی بررسی پاسخ های حاد و سازگاری های طولانی مدت به انواع فعالیت های بدنی در شرایط مختلف آب و هوایی و همچنین بررسی ترکیب بدنی و اندازه گیری های ظرفیت ها و عملکرد های ورزشی، تجهیز شده است..