امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

یادمان اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی

عبدالمحمد گورانی
مرتبه علمی
مربی بازنشسته
گروه آموزشی
دانشکده
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد علوم ورزشی
شماره تلفن
پرویز هوشمندی
مرتبه علمی
مربی بازنشسته
گروه آموزشی
دانشکده
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد علوم ورزشی
شماره تلفن
دکتر فاطمه سادات حسینی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
دانشکده
مدرک تحصیلی
دکتری روان شناسی
شماره تلفن
فریبا حیدرلو
مرتبه علمی
مربی بازنشسته
گروه آموزشی
دانشکده
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد علوم ورزشی
شماره تلفن
علی اصغر هاشمی قره باغ
مرتبه علمی
مربی بازنشسته
گروه آموزشی
دانشکده
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
شماره تلفن
دکتر بختیار ترتیبیان
انتقال به دانشگاه علامه طباطبایی-تهران
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی ورزشی
شماره تلفن
دکتر مهرداد محرم زاده
انتقال به دانشگاه محقق اردبیلی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
شماره تلفن