امروز

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

کارکنان دانشکده علوم ورزشی

نام محل کار سمت تلفن

محمد خداوردی زاده

دانشکده علوم ورزشی

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

32753174 داخلی 4411

سهیلا بهجت جمال

دانشکده علوم ورزشی

کارشناس پژوهش

32753174 داخلی 4405

امیر فرجی

دانشکده علوم ورزشی

کارشناس آموزش

32753174 داخلی 4425

عابد حسین زاده

دانشکده علوم ورزشی

مسئول دفتر و دبیرخانه

32753174 داخلی 4401