امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی

دکتر محمدرضا ذوالفقار دیدنی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی ورزشی
شماره تلفن
دکتر اصغر توفیقی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی ورزشی
شماره تلفن
دکتر نرمین غنی زاده حصار
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
شماره تلفن
دکتر مهری محمدی دانقرالو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری بیومکانیک ورزشی
شماره تلفن
دکتر اکبر نوری حبشی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی ورزشی
شماره تلفن
دکتر جواد طلوعی آذر
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی ورزشی
شماره تلفن
دکتر کاظم خدایی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی ورزشی
شماره تلفن
32753174 داخلی 4408
دکتر ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
شماره تلفن
دکتر سجاد روشنی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
شماره تلفن