امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
کارشناسی ارشد: 
كارشناسي ارشد فیزیولوژی تندرستی
كارشناسي ارشد فیزیولوژی ورزشی تغذیه
دکتری: 
دکترای فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس
گروه آموزشی: 
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی