امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
کارشناسی ارشد: 
کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی رویدادهای ورزشی
دکتری: 
دکتری مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
گروه آموزشی: 
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی