امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
کارشناسی ارشد: 
کارشناسی ارشد یادگیری حرکتی
دکتری: 
دکتری یادگیری حرکتی
گروه آموزشی: 
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی