امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

منابع آزمون جامع دکتری رشته مدیریت ورزشی:

مدیریت رویدادهای ملی و بین المللی در ورزش - پژوهش های کیفی در ورزش - مدیریت بازاریابی در صنعت ورزش

منابع آزمون جامع دکتری رشته رفتار حرکتی:

روانشناسی ورزشی - یادگیری حرکتی پیشرفته - ادراک حرکتی

 

تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری هر دو گرایش :

آزمون کتبی: ساعت 9:00 صبح 1402/03/01

آزمون شفاهی : 1402/03/02

 

گروه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه