امروز

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی؛  کرسی ترویجی تحت عنوان سالمندی و قلب: نقش فعالیت بدنی و تغذیه با تدریس دکتر ذوالفقاری در محل سالن همایش دانشکده منابع طبیعی برگزار گردید لازم به است مدیر جلسه جناب آقای دکتر توفیقی و ناقدین کرسی به ترتیب دکتر طلوعی آذر و دکتر خدایی بودند.