امروز

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

دانشجویان گرامی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه جهت ثبت نام در کرسی ترویجی با عنوان: « سالمندی و قلب: نقش فعالیت بدنی و تغذیه » روی کلمه ثبت نام کلیک فرمایید.

مدرس کرسی : دکتر محمدرضا ذوالفقاری عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه (( استادیار فیزیولوژی ورزشی ))

مدیر جلسه : دکتر اصغر توفیقی - استاد فیزیولوژی ورزشی

ناقدین کرسی : ناقد اول)) دکتر جواد طلوعی آذر - دانشیار فیزیولوژی ورزشی             ناقد دوم)) دکتر کاظم خدایی - استادیار فیزیولوژی ورزشی

 

هزینه : رایگان -  با ارائه گواهی معتبر

 

مهلت ثبت نام: تا  روز سه شنبه مورخه 1401/09/22 ساعت 10 صبح

تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخه 1401/09/23 ساعت 10 صبح

مکان برگزاری : سالن همایش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه