امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

امتحان پایان ترم "درس تربیت بدنی 1" و " درس ورزش 1" نیمسال دوم 1401-1400 دانشجویان دانشگاه ارومیه به صورت متمرکز به همت دانشکده علوم ورزشی در ساختمان زریاب خویی برگزار شد. 

 ٧٢٠ دانشجو، در درس ورزش ١  و  ٩٦٠ دانشجو، در درس تربيت بدني ١  در این آزمون شرکت نمودند. 

دکتر شیرزاد مدیرحوزه ریاست و روابط عمومی و دکتر توفیقی رییس دانشکده علوم ورزشی نیز از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند.