امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکتری رفتار حرکتی
پست الکترونیکی: 
R.khanmohamadi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=682&Ln=fa
گروه آموزشی: 
دانشکده
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
ترتیب نمایش: 
29
نوع اشتغال: 
شاغل