امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

جناب آقای دکتر کاشف  اندوه از دست دادن مادر چنان تلخ است که هیچ عبارتی را دراین مقام یارای مرهم نهادن نیست. تنها یاد خداست که می تواند دل پر درد شما را تسلی بخشد. درگذشت مادر گرامیتان رابه شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته، برای شما صبر و برای درگذشته رحمت بی کران الهی را آرزو داریم، امید که روح آن مرحومه آرام و آسوده در حریم امن الهی آرام گیرد. دکتر سید عامری  رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه