امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

آقای دکتر علی شریف نژاد رئیس محترم پژوهشگاه تربیت بدنی، با اهداء لوحی از آقای دکتر حسن سیدعامری رئیس محترم دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، بابت نقش بارز و مشارکت ارزشمند ایشان در برگزاری آزمون عملی علوم ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در سال 1399 ، تقدیر بعمل آوردند.