امروز

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

بایگانی جلسات دفاعیه

  1. تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر بیان mir-126 و برخی عوامل آنژیوژنز در بافت اندوتلیال عضله قلبی رت های دیابتی
  2. بررسی اثر ورزش هوازی و مکمل ژل رویال بر روی شاخص های التهابی، پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت تام اکسیدانی در زنان بسکتبالیست