امروز

یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲

بایگانی جلسات دفاعیه

  1. تاثیر ۸ هفته تمرینات تی آر ایکس به همراه مصرف مکمل یاری آلفا لیپوئیک اسید بر تغییرات فولیستاتین، پتاسیم و تعادل ایستا و پویا زنان چاق غیر فعال
  2. تاثیر ۸ هفته تمرینات تی آر ایکس به همراه مصرف مکمل یاری آلفا لیپوئیک اسید بر تغییرات مایوستاتین، کلسیم و شاخص های آنتروپومتریکی زنان چاق غیر فعال
  3. تاثیر ۸ هفته تمرینات تی آر ایکس به همراه مصرف مکمل یاری آلفا لیپوئیک اسید بر تغییرات گرلین آسیل دار و پروفایل لیپیدی در زنان چاق غیر فعال