امروز

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بایگانی جلسات دفاعیه

  1. تأثیر تمرینات ریتمیک بر شایستگی اجتماعی، هماهنگی چشم و دست و لذت بردن از فعالیت در کودکان ADHD
  2. بررسی عوامل ترومبوزی، عملکرد و بیان CD62-P سطح پلاکت، در پاسخ به دو شدت مختلف مقاومتی دایره ای مردان چاق در معرض فشارخون
  3. تأثیر خودگفتاری راهبردی بر توجه انتخابی، تصمیم گیری و عملکرد سرویس تنیس روی میز
  4. تأثیر تمرینات یکپارچه سازی حسی حرکتی بر تعادل، علائم اتیسم و کارکردهای اجرایی (مهار پاسخ، توجه انتخابی، حافظه کاری و انعطاف پذیری ذهنی) کودکان با اختلال اتیسم
  5. تاثیر 8 هفته تمرینات HIIT میدانی در تایم شبیه به بازی تکواندو بر روی تغییرات اینترلوکین 6، لاکتات و عملکرد بازیکنان نخبه تکواندو