امروز

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

بایگانی اعلانات آموزشی

 1. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 99 (دختران و پسران)
 2. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 98 (دختران و پسران)
 3. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 97 (دختران و پسران)
 4. برنامه درسی و امتحانی ترم 992 کارشناسی ورودی 96 (دختران و پسران)
 5. لیست دروس و برنامه 7 ترم کارشناسی علوم ورزشی
 6. برنامه درسی کارشناسی ورودی 98 (پسران)
 7. برنامه درسی کارشناسی ورودی 98 (دختران)
 8. برنامه درسی کارشناسی ورودی 97 (پسران)
 9. برنامه درسی کارشناسی ورودی 97 (دختران)
 10. برنامه درسی کارشناسی ورودی 96 (پسران)
 11. برنامه درسی کارشناسی ورودی 96 (دختران)
 12. سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم ورزشی
 13. برنامه مجازی امتحانات پایان ترم 982 مقطع دکتری
 14. برنامه مجازی امتحانات پایان ترم 982 مقطع کارشناسی ارشد
 15. برنامه مجازی امتحانات پایان ترم 982 مقطع کارشناسی
 16. آیین نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
 17. برنامه درسی ورودی 96، خواهران
 18. برنامه درسی ورودی 96، برادران
 19. برنامه درسی ورودی 95، خواهران
 20. برنامه درسی ورودی 95، برادران
 21. برنامه درسی ورودی 94 علوم زیستی،خواهران
 22. برنامه درسی ورودی 94 علوم زیستی،برادران
 23. برنامه درسی ورودی 94 علوم انسانی،خواهران
 24. برنامه درسی ورودی 94 علوم انسانی،برادران
 25. برنامه واحدهای عملی تخصصی،سالن کوثر
 26. برنامه واحدهای عملی تخصصی،سالن کشتی
 27. برنامه واحدهای عملی تخصصی،سالن فجر
 28. برنامه واحدهای عملی تخصصی،سالن طوبی
 29. برنامه واحدهای عملی تخصصی،سالن ژیمناستیک
 30. برنامه واحدهای عملی تخصصی،سالن تنیس روی میز
 31. برنامه واحدهای عملی تخصصی،زمین چمن جدید
 32. برنامه واحدهای عملی تخصصی،زمین چمن آزادگان
 33. برنامه واحدهای عملی تخصصی،استخرنازلو
 34. برنامه واحدهای عملی تخصصی، سالن آزادگان
 35. برنامه واحدهای تربیت بدنی عمومی ،سالن کوثر
 36. برنامه واحدهای تربیت بدنی عمومی ،سالن طوبی
 37. برنامه واحدهای تربیت بدنی عمومی ،سالن ژیمناستیک
 38. برنامه واحدهای تربیت بدنی عمومی ،سالن آزادگان،خواهران
 39. برنامه واحدهای تربیت بدنی عمومی ،سالن آزادگان،برادران
 40. برنامه واحدهای تربیت بدنی عمومی، زمین چمن آزادگان