اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر کاظم خدایی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی ورزشی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی

پست الکترونیکی: k.khodaei@urmia.ac.ir

لینک رزومه
شماره تلفن: 32753174
نام: اکبر نوری حبشی
مرتبه علمی: مربی آموزشیار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی

پست الکترونیکی:

لینک رزومه
شماره تلفن: 04432753174
نام: دکتر جواد طلوعی آذر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی ورزشی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی

پست الکترونیکی:

شماره تلفن: 32753174
نام: دکتر حسن محمدزاده
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای رفتارحرکتی
گروه آموزشی: رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

پست الکترونیکی: ha.moha64@gmail.com

لینک رزومه
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 12
نام: دکتر فاطمه سادات حسینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی ورزش
گروه آموزشی: رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

پست الکترونیکی: fhosseini2002@yahoo.com

لینک رزومه
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 14
نام: دکتر محسن بهنام
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی
گروه آموزشی: رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

پست الکترونیکی: mohsenbehnam.tt@gmail.com

شماره تلفن: 04432753174
نام: دکتر محمدرضا ذوالفقار دیدنی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری بیولوژی ورزشی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی

پست الکترونیکی: REZAZOL@YAHOO.COM

لینک رزومه
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 21
نام: دکتراصغر توفیقی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی ورزشی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی

پست الکترونیکی: :atofighi2002@yahoo.com

لینک رزومه
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 17
نام: دکترسید محمد کاشف
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
گروه آموزشی: رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

پست الکترونیکی: mm.kashef@yahoo.com

لینک رزومه
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 22
نام: دکترمیر حسن سید عامری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی
گروه آموزشی: رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

پست الکترونیکی: ha_ameri2003@yahoo.com

لینک رزومه
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 28

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:95  این هفته:2710  این ماه:12338  امسال:87776