امروز

پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

اوقات شرعی

یادمان اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی

فریبا حیدرلو
مرتبه علمی
استاد بازنشسته
گروه آموزشی
دانشکده, فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
شماره تلفن
دکتر مهرداد محرم زاده
انتقال به دانشگاه محقق اردبیلی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
شماره تلفن
دکتر بختیار ترتیبیان
انتقال به دانشگاه علامه طباطبایی-تهران
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی ورزشی
شماره تلفن
علی اصغر هاشمی قره باغ
مرتبه علمی
استاد بازنشسته
گروه آموزشی
دانشکده
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
شماره تلفن