امروز

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

دکتر رقیه سرلاب
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی
شماره تلفن

Pages