به اطلاع دانشجویان گرامی دوره دکتری می رساند تعیین وقت دفاع  منوط به ارایه نامه پذیرش مقاله با تایید معاونت محترم پژوهشی دانشکده می باشد و پس از آن انجام مراحل اداری دفاع میسر می باشد  

گروه آموزشی: 
دانشکده