امروز

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی

بنا به مصوب شورای پژوهشی دانشکده علوم ورزشی تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشکده ملزم می باشند حداقل در سه جلسه دفاعیه تخصصی رشته حضور فعال داشته باشند. مراتب پس از تایید در فرم تایید حضور در جلسه دفاعیه (که در سایت دانشکده علوم ورزشی بارگذاری شده است) باید به پیوست پروپوزال پیشنهادی دانشجو در زمان دفاع از پروپوزال به شورای تحصیلات تکمیلی گروه ارایه گردد.