امروز

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کارشناسی ارشد: 
كارشناسي ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی محض
كارشناسي ارشد فیزیولوژی ورزشی بالینی
دکتری: 
دکترای فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس
گروه آموزشی: 
فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی