امروز

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

آقای دکتر علی شریف نژاد رئیس محترم پژوهشگاه تربیت بدنی، با اهداء لوحی از آقای دکتر حسن سیدعامری رئیس محترم دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، بابت نقش بارز و مشارکت ارزشمند ایشان در برگزاری آزمون عملی علوم ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در سال 1399 ، تقدیر بعمل آوردند.