امروز

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

  کتاب اطلس رنگی تشریح لندمارک های اسکلتی توسط دکتر نرمین غنی زاده - دکتر ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه - یاسین فرامرزی کهنه شهری و کبری تلخی کله بان ترجمه گردید و در انتشارات حتمی به چاپ رسید. همچنین دکتر سجاد روشنی ویراستاری علمی این کتاب را برعهده داشتند.