امروز

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

اوقات شرعی

 باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه به منظور قدردانی از زحمات مدیران پیشین، تصویر مدیران عامل سابق این باشگاه را در محوطه باشگاه درج نموده است. در بین اسامی این مدیران، نام آقای دکتر میرحسن سیدعامری عضوهیات علمی و رئیس محترم دانشکده علوم ورزشی به عنوان اولین مدیرعامل و موسس این باشگاه، افتخار دانشکده علوم ورزشی می باشد.https://www.upsara.com/images/w926928_dr_ameri.jpg