امروز

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی

از دانشجویان گرامی رشته علوم ورزشی درخواست می گردد جهت رفع مشکلات مربوط به انتخاب واحد، در روزهای تعیین شده برای حذف و اضافه، فقط به مدیران گروه و معاون آموزشی دانشکده علوم ورزشی مراجعه نموده و از مراجعه به کارشناسان آموزشی و پژوهشی دانشکده خودداری فرمایید.