بایگانی اخبار داخلی

به اطلاع دانشجویان گرامی دوره دکتری می رساند تعیین وقت دفاع  منوط به ارایه نامه پذیرش مقاله با تایید معاونت محترم...

بنا به مصوب شورای پژوهشی دانشکده علوم ورزشی تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشکده ملزم می باشند...

اولین نشست صمیمی دانشجویان دانشکده با هیات رییسه دانشگاه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم ورزشی، روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1397 راس...