زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری "روزانه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی " به همراه منابع 

زمان برگزاری امتحان کتبی :   25/02/96 

زمان برگزاری امتحان شفاهی : 27/02/96

ساعت برگزاری امتحان: 11 صبح

منابع امتحانی گروه مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت و برنامه ریزی

دکتر سید عامری : رفتار سازمانی پیشرفته روانشناسی مدیریت

دکتر کاشف : مدیریت بهره وری در سازمان های ورزشی- مدیریت پروژه در ورزش

منابع امتحانی گروه مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت راهبردی

دکتر سید عامری :  مدیریت منابع انسانی در ورزش- برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

دکتر کاشف :  مدیریت پروژه در ورزش- مدیریت کیفیت پیشرفته در ورزش

منابع امتحانی گروه رفتار حرکتی

دکتر محمد زاده: ادراک و حرکت – یادگیری حرکتی

دکترحسینی: جنبه های روانی و اجتماعی فعالیت های بدنی

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:141  این هفته:2756  این ماه:12384  امسال:87822