زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری "پردیس دانشگاهی دررشته مدیریت ورزشی" به همراه منابع 

زمان برگزاری امتحان کتبی :   22/03/96 

زمان برگزاری امتحان شفاهی : 23/03/96 

منابع امتحانی گروه مدیریت ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی

دکتر سید عامری : رفتار سازمانی پیشرفته روانشناسی مدیریت

دکتر کاشف : مدیریت بهره وری در سازمان های ورزشی- مدیریت پروژه در ورزش

 منابع امتحانی گروه مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت راهبردی

دکتر سید عامری :  مدیریت منابع انسانی در ورزش- برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

دکتر کاشف :  مدیریت پروژه در ورزش- مدیریت کیفیت پیشرفته در ورزش

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:82  این هفته:2697  این ماه:12325  امسال:87763