ردیف

نام دانشجو

عنوان

مقطع

تاریخ

ساعت

1

حسن سپهری بناب

اکتساب، یادداری و انتقال پویایی هماهنگی دستی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

دکترا

96/4/3

10

2

وحیده جعفرزاده هرزند 

مقایسه تاثیر دونوع برنامه تمرینی اصلاحی با و بدون تاکید بر خوداصلاحی فعال بر میزان ناهنجاری سندرم متقاطع فوقانی در دانش آموزان دختر

کارشناسی ارشد 

96/4/3

 12

3

لطیفه قاسم پور

تاپیر تمرینات آمادگی جسمانی، تمرین ذهنی و آگاهی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

 دکترا

96/4/11

 11

4

محمدرضا آذرپور

بررسی اثر 8 هفته تمرینات منتخب در آب بر سطوح لیپوکالین2، استئوکالسین،شاخص های تراکم استخوانی و آمادگی جسمانی مردان میانسال دارای اضافه وزن

 دکترا

 96/4/10

 12

5

 علی امامی

 تاثیر یک دوره پیش سرمایی و مکمل دهی کوتاه مدت کوآنزیم  بر شاخص های فشار اکسایشی، تغییرات برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و عملکردی شناگران نخبه

دکترا

96/4/18

12

6

 اعظم زرنشان  

 اثر 12 هفته تمرينات هوازي شدت متوسط بر تغييرات هورمونهاي جنسي و مارکرهاي خوني التهاب مجاري تنفسي درفاز لوتئال زنان مبتلا به آسم

 دکترا

 96/4/28

 11

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:105  این هفته:3872  این ماه:10019  امسال:99092