نام گرایش

ساعت

تاریخ

 

نام گرایش

ساعت

تاریخ

دوره روزانه

یادگیری حرکتی

8:30

1395/2/29

دوره پردیس

یادگیری حرکتی

8:30

1395/3/25

مدیریت ورزشی

8:30

1395/2/29

مدیریت ورزشی

8:30

1395/3/22

 

فیزیولوژی قلب و عروق

9

1395/2/28

 

فیزیولوژی قلب و عروق

9

1395/3/26