رشته تحصیلی برنامه هفتگیبرنامه امتحانیلیست دروسدروس پیشنهادیكارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 93 كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 94كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 95كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 96كارشناسي ارشد فیزیولوژی ورزشی  كارشناسي ارشد حرکات اصلاحی دکترای فیزیولوژی ورزشی   

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:165  این هفته:1316  این ماه:7359  امسال:116288