امروز

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

اوقات شرعی

 رشته تحصیلی برنامه هفتگیبرنامه امتحانیلیست دروسدروس پیشنهادیكارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 93 كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 94كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 95كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 96كارشناسي ارشد فیزیولوژی ورزشی  كارشناسي ارشد حرکات اصلاحی دکترای فیزیولوژی ورزشی