رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 92

كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 93

كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 94
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 95

كارشناسي ارشد مدیریت راهبردی سازمان های ورزشی

كارشناسي ارشد یادگیری حرکتی 

دکترای مدیریت راهبردی سازمانهایورزشی

دکترای یادگیریحرکتی  

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:123  این هفته:1662  این ماه:14913  امسال:122343