رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 93

كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی94

كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 95
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 96

كارشناسي ارشد مدیریت راهبردی سازمان های ورزشی

كارشناسي ارشد یادگیری حرکتی 

دکترای مدیریت راهبردی سازمانهایورزشی

دکترای یادگیریحرکتی  

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:166  این هفته:1317  این ماه:7360  امسال:116289