امروز

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی

به اطلاع دانشجویان دکتری رفتار حرکتی می رساند. تاریخ آزمون جامع کتبی رفتارحرکتی از 1398/03/20 به تاریخ 1398/03/25 و آزمون جامع شفاهی رفتارحرکتی از تاریخ 1398/03/26 به تاریخ 1398/03/27 انتقال یافت.