اعضای هیات علمی گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

نام: دکتر محسن بهنام
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی
گروه آموزشی: رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
mohsenbehnam.tt@gmail.com
شماره تلفن: 04432753174
نام: دکتر حسن محمدزاده
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای رفتارحرکتی
گروه آموزشی: رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
ha.moha64@gmail.com
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.mohammadzadeh
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 12
نام: دکترسید محمد کاشف
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
گروه آموزشی: رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
mm.kashef@yahoo.com
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.kashef
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 22
نام: دکترمیر حسن سید عامری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی
گروه آموزشی: رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
ha_ameri2003@yahoo.com
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ameri
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 28
نام: دکتر فاطمه سادات حسینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی ورزش
گروه آموزشی: رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
fhosseini2002@yahoo.com
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.hoseini
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 14

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:105  این هفته:2720  این ماه:12348  امسال:87786