امروز

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

اوقات شرعی

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
آزمایشگاه رفتار حرکتی
آزمایشگاه رفتار حرکتی
دانشکده علوم ورزشی
دانشکده علوم ورزشی
دانشکده علوم ورزشی

Pages

فصلنامه علمی ، تخصصی، دانشجویی

دانش، ورزش و توسعه
سال اول، شماره دوم، پاییز 1394
منتشر شد

اخبار داخلی

از دانشجویان علاقمند و واجد شرایط درخواست دارد با توجه به شرایط مندرج در نامه پیوستی؛ با ارائه مستندات و رعایت مفاد قید...

طی حکمی از سوی سرپرست هیات والیبال استان آذربایجان غربی؛ جناب آقای دکتر میر حسن سید عامری، استاد دانشکده علوم...