امروز

یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اوقات شرعی

اعلانات آموزشی - فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی

رشته آموزشی
برنامه امتحانی
برنامه هفتگی
سرفصل دروس
لیست دروس
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 94، گرایش علوم زیستی
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 93، گرایش علوم انسانی
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 94، گرایش علوم انسانی
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 95، گرایش علوم ورزشی
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 96، گرایش علوم ورزشی
كارشناسي ارشد فیزیولوژی ورزشی
كارشناسي ارشد حرکات اصلاحی
دکترای فیزیولوژی ورزشی