اعلانات آموزشی - گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

رشته آموزشی
برنامه امتحانی
برنامه هفتگی
سرفصل دروس
لیست دروس
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 94، گرایش علوم انسانی
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 93، گرایش علوم انسانی
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 93، گرایش علوم زیستی
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 94، گرایش علوم زیستی
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 95، گرایش علوم ورزشی
كارشناسي تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورودی 96، گرایش علوم ورزشی
كارشناسي ارشد مدیریت راهبردی سازمان های ورزشی
كارشناسي ارشد یادگیری حرکتی
دکترای مدیریت راهبردی سازمانهای ورزشی
دکترای یادگیری حرکتی

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:150  این هفته:1301  این ماه:7344  امسال:116273