اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی

نام: دکتر جواد طلوعی آذر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی ورزشی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
شماره تلفن: 32753174
نام: دکتر کاظم خدایی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی ورزشی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی k.khodaei@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.khodaei
شماره تلفن: 32753174
نام: دکتراصغر توفیقی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی ورزشی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی :atofighi2002@yahoo.com http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.tofighi
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 17
نام: دکترنرمین غنی زاده حصار
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی n_hesar@yahoo.com http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.ghanizadeh
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 24
نام: دکتر محمدرضا ذوالفقار دیدنی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری بیولوژی ورزشی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی REZAZOL@YAHOO.COM http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.didani
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 21
نام: فریبا حیدرلو
مرتبه علمی: مربی آموزشیار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تربیت بدنی عمومی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.heydarlou
شماره تلفن: 04432753174 داخلی 26
نام: مهری محمدی دانقرالو
مرتبه علمی: مربی آموزشیار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mohammadid
شماره تلفن: 04432753174
نام: اکبر نوری حبشی
مرتبه علمی: مربی آموزشیار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.nourihabashi
شماره تلفن: 04432753174

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:83  این هفته:2698  این ماه:12326  امسال:87764